Tietosuojaseloste

Tämä on Järvi-Suomen Asunnot Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteristä. Päivitämme tarvittaessa tätä tietosuojaselostetta toimintamme tai palveluidemme kehittymisen johdosta, tai esimerkiksi lainsäädännön muutosten vuoksi. Ajantasaisen tietosuojakäytännön löydät aina tältä sivulta.

1. Rekisterinpitäjä

Järvi-Suomen Asunnot Oy (y-tunnus 1052052-8)
Vapaudenkatu 48-50 B LH 2
40100 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niko Kelloniemi, niko@jsaoy.com, 0400 681 455

3. Rekisterin nimi

Järvi-Suomen Asunnot Oy:n asiakas-, markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön vapaaehtoinen suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin ja asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja siihen liittyvät toimet. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, toimittamiseen, markkinointiin ja mainontaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisilta asiakkailta, asiakkailta ja sidosryhmien edustajilta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö itse luovuttaa tietojaan.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdessä Syke Kiinteistöt Oy:n sekä Royal House Oy:n kanssa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat). Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen niko@jsaoy.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustamisoikeus tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen [lisää sähköpostiosoite]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu, tietosuoja(at)om.fi.